گیگابایت شروع به آپدیت مادربرد های AM5خود به AGESA Firmware 1.2.0.0aکه CPUهای 9000 درحال آمدن

AMDرا پشتیبانی میکند.

این خبر جدید به موقع برای کاربران آمده است تا بتوانند قبل آمدن چیپ های Ryzen 9000 از طرف AMDبه روزرسانی

مورد نیاز را انجام دهند.

AGESA 1.2.0.0aچهارمین آپدیت Firmware های AGESAکه برای پشتیبانی پردازنده های AMD,s Ryzen 9000میباشد.اولین نسخه AGESA 1.1.7.0بود که در آپریل برای راه اندازیه پشتیبانی چیپ های نسل جدید Zen 5

از آن به بعد چند آپدیت آخر AGESAبرای بهبود بخشی قابل اعتماد بودن و پردازش پردازشگرهای Ryzen 9000 قبل اینکه این ماه عرضه شوند .

اطلاعاتی درمورد آپدیت 1.2.0.0aدر دسترس نمیباشد .گیگابایت تاًکید کرده که آپدیت های BIOSآنها برای آپتیمایز کارکرد برای Ryzen 9000بوده است،ولی به این معنی نمیباشد که این آپتیمایز مستقیم از آپدیت میکروکد های AGESAآمده است .

هدف آپدیت جدید میکروکد ها برای قابلیت های جدید و پشتیبانی کردن ،به همراه تاًمین کردن کارکرد بهتر و با ثبات بودن 

در بیشترکیس ها بوده .پس ما به این نتیجه میرسیم که AGESA 1.2.0.0aحداقل یکی از این کارهارا انجام میدهد.

گیگابایت اولین سازنده برد میباشد که تابه حال توانسته آپدیت AGESA 1.2.0.0a Bios را عرضه کند در حالی که MSIو

ASRockهنوز در آماده سازی نسخه بتا AGESA 1.2.0.0aبرای مادربرد های AM5موجود خود میباشند.

عجیب تر این است که آپدیت جدید Asusهنوز در AGESA 1.1.7.0میباشد یعنی سازنده برد هیچ به روزرسانی در 

AGESAاخیرا نداشته است که شامل نسخه های قدیمی تر 1.1.8.0و1.2.0.0میباشد.