Routerدستگاهی است که دو یا چند Packetسویچ شده ی شبکه ها و یا زیرشبکه ها را متصل میکند.

دو کارکرد اصلی دارد: مدیریت ترافیک بین شبکه ها باحمل Data Packetsبه ادرس های IPمورد نظرواجازه دادن به چندین دستگاه برای استفاده از یک اتصال اینترنت.

چندین نوع Routerوجود دارد ولی اکثر آنها داده را بین LANsوWANs به چرخه درمیاورد.

یک LANگروهی از دستگاه های متصل به هم در یک ناحیه جغرافیایی هستند.یکLANمعمولا به یک Routerاحتیاج دارد.

یک WANشبکه بزرگ پخش شده در مکان جغرافیایی وسیع است .

ارگان هاو کمپانی های بزرگ که در چندین مکان مختلف درحال کارند،

در لحظه به LANهای جدا در هر مکان نیاز دارند،که بعدا با وصل شدن به LAN های دیگر به یک WANتبدیل میشوند. به این خاطر که WANمختص به منظقه ای وسیع تری هست ، بعضی وقتا نیاز به چند RouterوSwitchمیشود.

یک Switchشبکه پکت های داده را بین گروهی از دستگاه ها در یک شبکه که درآنRouterداده ها را بین شبکه های مختلف میفرستد انتقال میدهد.

Routerچگونه کار میکند؟

کار Routerکنترل ترافیک پکت های داده هست که به شبکه ای دیگر فرستاده میشود.هر داده مقصد مشخصی دارد و یک مسیر مشخص را طی میکند،هر پکت نیاز به راهنمایی به مقصد به بهینه ترین روش ممکن است.

همانطور که Routerمراقب است داده ای در راه گم نشود و یا به خللی برنخورد ،در عین حال به آنها کمک میکند تا به ادرس IPمورد نظر برسد.

برای اینکه داده به بهینه ترین حالت راهنمایی شوند ،Routerاز یک جدول مسیریابی داخلی استفاده میکند،یک لیست از راه ها به شبکه های مقصد مختلف.

Router با خواندن Packet,s Headerتصمیم میگیرد که که کجا برود،بعد با چک کردن جدول مسیریابی سریع ترین مسیر به مقصد را درمیابد.

و بعد Packetرا راهی شبکه بعدی میکند.