Optimizeکردن درایو ها چه سودی دارد؟

Optimizeکردن درایو ها به صورت جزعی فایل های آن درایو را چک کرده و فایل های مسدود کننده را پاک میکند

که باعث بهبود سرعت میشود ،در ادامه نحوه انجام کار شرح داده میشود.

1-وارد This PcیاMy Pcبشوید.

2-بر روی درایو اصلی کلیک راست کرده و گزینه properties را انتخاب میکنید.

3-در پنجره ی propertiesگزینه Toolsرا انتخاب کرده.

4-در پنجره ی Toolsگزینه Optimizeرا انتخاب کرده.

5-به صورت دلخواه با انتخاب هرکدام از درایو میتوانید انها را انالیزوآپتیمایز کنید.