DNS(DOMAIN NAME SYSTEM)چیست؟

DNS مانند دفترچه ی تلفن در اینترنت میباشد،افراد از ظریق اسم های دامین به اطلاعات دسترسی پیدا میکنند مانند

Rpipc.com

بینندگان صفحات وب از طریق پروتکل اینترنت (IP)ارتباط میگیرند،DNS اسم دامنه را به IP تبدیل میکند و در نتیجه

جستجو گر ها میتوانند صفحات اینترنت را بارگذاری کنند.

هر دستگاه با اتصال به اینترنت IPمنحصر به فرد خود را دریافت میکند که ماشین های دیگر با استفاده از آن به 

دستگاه مورد نظر دسترسی پیدا کنند.

DNS  نیاز انسان را برای به خاطر آوردن آدرس IPمثال192.161.1.1در(IPv4) از بین میبرد.

DNSچگونه کار میکند؟

پروسه انجام کار DNS شامل تبدیل یک hostname به یک ادرس IP در کامپیوتر است.

یک ادرس IPبه هر دستگاهی که به اینترنت وصل میشود داده میشود و این ادرس ضروری

برای پیدا کردن دستگاه های مشخص اینترنتی است،مانند ادرس یک خیابان برای پیدا کردن یک مکان مشخص.

وقتی یک کاربر خواهان بارگذاریه یک صفحه وب میباشد، یک ارتباط وترجمه یا به اصطلاح (translate)باید بین 

چیزی که کاربر در وب جستوجو میکند مثال(Rpipc.com)و ادرس ضروری ماشین برای پیدا کردن (Rpipc.com)

رخ دهد.

فرق authoritative DNS server و recursive DNS resolverچیست؟

هردو کانسپت اشاره به سرورهایی دارند که مانند انتگرال در فوندانسیونDNS باشند،ولی هرکدام نقش متفاوتی و در

مکان هایی درون pipelineمختص DNS query میباشد.وفرق این دو در این است که recursive resolver در ابتدای DNS query و authoritative name serverدر پایان .DNS query  .

کارکرد Recursive DNS resolverچیست؟

Recursive resolverیک کامپیوتر میباشد که به درخواست های برگشتی از طرف کاربر را بازخورد میدهد و زمان میبرد تا DNS recordرا پیدا کند.این کار را با ساختن سـری هایی از درخواست ها انجام میدهد تا وقتی که به authoritative DNS nameserverبرسد برای رکورد های درخواستی .

کارکرد Authoritative DNS server  چیست؟

به عبارت ساده ، یک Authoritative DNS serverیک سرور است که نگه دارنده و مسًولیت رکورد منابع DNSرا دارد.

این سروری است که در پایین زنجیره ی بازدید DNS قرار دارد که به هر رکورد queryپاسخ میدهد ،در کل این اجازه را به کاربر میدهد تا یک درخواست برای گرفتنIPمورد نیاز برای دسترسی به یک وبسایت و یا دیگر منابع وب را داشته باشد.

چند DNSرایگان برای استفاده عموم:

Google Dns:8.8.8.8,8.8.4.4

CloudFlare Dns:1.1.1.1,1.0.0.1

Quad9:9.9.9.9,149.112.112.112

OpenDns:208.67.222.222,208.67.220.220

CleanBrowsing:185.228.168.9,185.228.169.9