بهترین CPU های گیمینگ (2024)برای اجرای بازی های جدید.

1-بهترین CPUبرای گیمینگ:AMD Ryzen 7 78003D.

جایگزین:Intel Core I7-14700k.

2-اقتصادی ترین برای گیمینگ:AMD Ryzen 5 7600x.

جایگزین:Core I5-13400وRyzen 7 5700X3D.

3-بالاترین سطح پردازش برای گیمینگ:AMD Ryzen 9 7950X3D.

جایگزین:Intel Core I9-13900K.

4-سطح متوسط برای گیمینگ:Intel Core I5-13600K.

جایگزین:Ryzen 7 5800X3D.

5-بهترین CPUبا سرمایه کم:Intel Core I3-12100F.

جایگزین:AMD Ryzen 5 5600.

6-بهترین سطح ورودی برای CPUگیمینگ:Ryzen 5 8600G.

جایگزین:AMD Ryzen 5 5600G.